εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Επιτροπές Δ.Σ.
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Επιτροπές Δ.Σ.
Οι Επιτροπές του Δ.Σ. έχουν καθορισμένες αρμοδιότητες, οι οποίες τους έχουν παρασχεθεί από το Δ.Σ. Οι Επιτροπές υποστηρίζονται από τη Διοίκηση και Στελέχη της Εταιρίας ή/ και από εξωτερικούς συμβούλους με εξειδικευμένη γνώση επί των θεμάτων που εξετάζονται. Οι Επιτροπές προβαίνουν σε αξιολογήσεις και ελέγχους και κατόπιν εισηγούνται σχετικά προς το Δ.Σ. Επιβλέπουν δε, κατά περίπτωση, την εφαρμογή των αποφάσεων αυτών, διευκολύνοντας έτσι την Εταιρία να προσαρμόζεται γρήγορα και αποτελεσματικά στις αλλαγές.

Ειδικότερα, το Δ.Σ. έχει συστήσει και επικουρείται στη λειτουργία του από τις ακόλουθες Επιτροπές:

Επιτροπή Ελέγχου (εμφάνιση Κανονισμού Λειτουργίας)
1.Stuart Jeffrey Davies, Πρόεδρος
2. Matthew George Alfred Bryant, Μέλος
3. Βασίλειος Μαστρόκαλος, Μέλος

Επιτροπή Διαχείρισης Κινδύνων
1. Βασίλειος Μαστρόκαλος, Πρόεδρος
2. Stuart Jeffrey Davies, Μέλος
3. Κωνσταντίνος Ρόκας, Μέλος

Επιτροπή Αμοιβών και Υποψηφιοτήτων
1. Andrzej Piotr Klesyk, Πρόεδρος
2. Stuart Jeffrey Davies, Μέλος
3. Αλέξανδρος Φωτακίδης, Μέλος
διαχωριστική γραμμή