εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Υποβολή Αναφορών ή Παρατηρήσεων
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή

Η ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ, για την ενίσχυση των μέτρων εταιρικής διακυβέρνησης και για τη διασφάλιση των υψηλότερων προτύπων δεοντολογίας, ηθικής και νόμιμης επιχειρηματικής συμπεριφοράς, έχει υιοθετήσει διαδικασίες για την υποβολή αναφορών ή παρατηρήσεων από το Προσωπικό της και τους ενδιαφερόμενους τρίτους.

Οι αναφορές ή παρατηρήσεις αυτές, σχετίζονται κυρίως με παράτυπη δραστηριότητα ή δυσλειτουργία ή παράλειψη που σχετίζεται με αθέτηση εσωτερικών Πολιτικών, Διαδικασιών, Κανονισμών Δεοντολογίας και του εκάστοτε ισχύοντος νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου.

Οποιοδήποτε μέλος του Προσωπικού ή τρίτος μπορεί να δώσει πληροφορίες ανώνυμα στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης, με έναν από τους ακόλουθους (εναλλακτικούς) τρόπους:

a) μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο info.ac@ethnikiasfalistiki.gr
b) μέσω ταχυδρομείου στην Διεύθυνση Κανονιστικής Συμμόρφωσης & Εταιρικής Διακυβέρνησης στην ακόλουθη διεύθυνση:
ΕΘΝΙΚΗ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ
Σε Προσοχή της: ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΗΣ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ & ΕΤΑΙΡ. ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Λεωφόρος Συγγρού 103 -105
Αθήνα, 11745
c) συμπληρώνοντας φόρμα, ανώνυμα, πατώντας εδώ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι υποβαλλόμενες αναφορές υπόκεινται σε αυστηρά εμπιστευτική διαχείριση και υποβάλλονται σε έλεγχο ως προς την αξιοπιστία τους από κατάλληλα εκπαιδευμένα και εξουσιοδοτημένα Στελέχη της Εταιρείας που έχουν υποχρέωση εχεμύθειας.

διαχωριστική γραμμή