εθνική ασφαλιστική λογότυπο
Εταιρική Διακυβέρνηση
διαχωριστική γραμμή
κουμπί αύξησης γραμματοσειράς κουμπί μείωσης γραμματοσειράς κουμπί εκτύπωσης
διαχωριστική γραμμή
διαχωριστική γραμμή
Η Εταιρία διαθέτει αποτελεσματικό Σύστημα Διακυβέρνησης το οποίο διασφαλίζει τη χρηστή και συνετή διοίκηση και προάγει τη συνέχεια, τη συνέπεια και τον αποτελεσματικό τρόπο λειτουργίας της.
Οι βασικές αρχές του Συστήματος Διακυβέρνησης της Εταιρίας καθορίζονται στον Κώδικα Εταιρικής Διακυβέρνησης. Ο Κώδικας εναρμονίζεται με τις απαιτήσεις του Ελληνικού και Ευρωπαϊκού νομικού και κανονιστικού πλαισίου και στις βέλτιστες διεθνείς πρακτικές, στοχεύοντας στη μακροπρόθεσμη ενίσχυση της εταιρικής αξίας, τη διασφάλιση των συμφερόντων των ασφαλισμένων, των εργαζομένων και γενικότερα όλων των ενδιαφερομένων μερών.
διαχωριστική γραμμή