εθνική ασφαλιστική λογότυπο
 
Η εμπιστοσύνη γράφεται με Ε